Allmänna villkor vid köp av bänkskivor

Om inget annat anges i detta dokument eller i av båda parter bekräftad skriftlig kommunikation för specifik order gäller ABM07 ”Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet”. Samtliga angivna priser avser fritt avhämtat vårt lager Töcksfors (EX Works enligt INCOTERMS 2010) om inte installationstjänst eller leveranstjänst köps av Dekker Nordic AB (DN) då leveransen istället sker DAP enligt INCOTERMS 2010.

Orderbekräftelse gäller före alla andra dokument. Varor följer angivelser i ”Kvalitetsstandard för bänkskivor från Dekker Nordic AB”.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med 12 %. Beställningsvaror som ej avhämtats senast 10 dagar efter i orderbekräftelsen angivet leveransdatum faktureras med betalningsvillkor 10 dagar netto. Betalning sker direkt till angivet bankkonto med angivande av fakturanummer som referens. Vid överstigande av kundspecifik kreditgräns måste detta regleras före leverans av ny order. Vid försenad betalning levereras inga nya order. Vid eventuell reklamation får ej hela fakturabeloppet innehållas utan endast den del som reklamationen avser, dock max 30 % av hela fakturabeloppet. Vid av kund godkänd åtgärd betalas innehållen del omgående.

Leveranstid

Angiven leveranstid är, om inget annat anges i orderbekräftelsen, ca 10 arbetsdagar räknat från uppmätning. Skriftlig order med fullständiga underlag skall ha inkommit senast 15 arbetsdagar före önskad leverans.Leveranstiden kan justeras p g a omständigheter vilka DN ej rår över (t ex störningar hos underleverantörer för ej lagerfört material och/eller transportörer eller fel i ej lagerförd råvara som ej kunnat avgöras vid tidpunkt för order). Eventuella tidsbokningar med hantverkare bör därför planeras in med hänsyn till att leveransen kan bli fördröjd. Tillhandahåller kunden själv vask eller vid beställning efter måttsatta ritningar, skall dessa vara levererade till DN för att leveranstiden skall börja räknas.

Ansvar vid försening

Vite enligt punkt 12 i ABM 07 kan tidigast åberopas tolv (12) dagar efter utförd uppmätning. Detta gäller endast på lagerfört material och kan ej åberopas på ej lagerfört material. Förseningsvite utgår med 2% av köpesumman, dock max 1000 kr per påbörjad vecka. DN ansvarar ej för kostnader vilka uppstår i tredje hand såsom ersättning till hantverkare och transportörer vilka ej bokats av DN.

Villkor vid endast leverans

Leverans

Vid leverans av varor med externt fraktbolag, avses leverans från vårt lager till mottagarens adress. Lossning sker med bakgavellift eller kran och mottagaren ansvarar för framkomlighet till fastigheten. Förflyttning av varan inom fastigheten ingår ej.

Vid leverans som ombesörjs av DN levereras materialet till angiven adress och DN lossar materialet. Inbärning av varorna är inte inkluderat. Dessa lämnas på anvisad plats där transportbilen stannar, varvid transporten är genomförd.

Emballage

EUR-pall samt emballage för bänkskiva debiteras enligt aktuell prislista. Naturstensskivor skall alltid transporteras på högkant med korrekt emballage för transporten. Önskas ej emballage avhämtas beställda stenskivor hos DN i Töcksfors.

Returer

Eventuell retur/öppet köp av varor skall vara skriftligt avtalat vid köp och angivet på orderbekräftelsen. För beställningsvaror vilka ej ingår i vårt ordinarie sortiment eller som förädlats, bearbetats, tillkapats eller specialbeställts för kunds räkning gäller ingen returrätt.

Force majeure

Vid försenad leverans beroende på omständigheter vilka DN ej råder över såsom; strejk, lockout, brand, sjukdom, maskinhaveri, försenade transporter och råvaruleveranser, felaktig leverans från underleverantör eller annan omständighet som ej beror på försummelse från DN:s sida, utgår ej kompensation eller annan ersättning. DN kan ej hållas ansvarig för eventuella merkostnader vilka som i sådant fall kan uppstå.

Reklamation

Levererade varor skall noggrant kontrolleras vid mottagandet. Bänkskivor synas i emballaget innan de förflyttas vidare. Vi godkänner ej reklamation av vara som monterats. Eventuella kostnader för montage/demontage samt kringkostnader som kan uppstå p g a att varan monterats, ersätts ej av DN. Måttbeställda varor som avhämtas oemballerade, synas vid avhämtandet. Varan betraktas som godkänd i och med avhämtandet, och vidare transport av varan sker på köparens risk. Skada som skett under transport av externt fraktbolag skall noteras på fraktsedeln och reklameras till fraktbolaget. Skada i varan av annan orsak skall omgående reklameras till DN, dock senast fem (5) dagar efter mottagandet. Vid reklamation maila ifyllt formulär samt bilder till reklamation@dekkernordic.se Klicka här för att ladda ned formuläret

Naturbildning och variationer

Vanligt förekommande naturbildningar i framför allt marmor och kalksten är luftblåsor och s k revormar vilket är naturliga sprickbildningar i stenens yta. I vissa fall spacklas eller behandlas stenen för att dölja naturbildningar, detta påverkar inte stenens kvalitet i övrigt. Glimmer i granitsten kan ibland se opolerad ut då visst glimmer ej tar polering och detta kan framstå framför allt på stenens kanter. Marmor med kraftig ådring får inte samma grad av polering då hårdhetsgraden mellan ådring och stenen i övrigt varierar. Naturbildningar i stenen utgör ej grund för reklamation. Natursten varierar i färg, kristallstorlek, struktur och ådring, vissa stensorter mer än andra och variationer i stensorten förekommer vid olika leveranstillfällen. De stenprover som visas i butiker eller i vår katalog och på vår webbsida vilka utgör grund för beställningen, är typprover som utvisar stenens karaktär. Avvikelse från typprovet och den beställda produkten kan förekomma, vilket ej utgör grund för reklamation.

Övrigt

All information som avgivits verbalt eller i kataloger och trycksaker, är endast avsedd att underlätta val och användning av våra produkter och lämnas utan ansvar för produktens lämplighet i det enskilda fallet. Vi reserverar oss för förändringar vad gäller sortiment, produkters utformning, förpackningar samt prisändringar vilka ligger utanför vår egen kontroll. Vi reserverar oss för tryckfel och felaktiga måttuppgifter i kataloger och trycksaker liksom felaktigheter som kan uppstå i samband med utskrift och överföring av elektroniskt läsbara dokument.

Kvalitetsstandard för bänkskivor

Generella toleranser

Tolerans för bearbetat material i längd och bredd utifrån erhållna mått eller mallar är +/-2 mm. Buktighet +/- 2 %. Tolerans för stentjocklek är +/- 2mm. Synlig kant slipas till jämn tjocklek, i övrigt kan tjockleken på stenen variera. Yttolerans vid planlimning av ho eller häll är +/- 1mm. Centrum på urtag för hällar och vaskar placeras i centrum på breddoch längdmåttet av respektive stomme om inget annat anges i beställningen.

Skarvar i bänkskiva (hörn eller rak skarv) Mötande skivor skimsas upp eller justeras upp med stödbenen. Som fog används anpassad mjukfog. Är kund närvarande ges valmöjlighet, om inte kund uttrycker någon specifik önskan väljer installatör vilken färg som passar bäst. Skivornas parallellitet skall vara lika med eller mindre än 1,0 mm/600 mm. Skarvade skivor läggs ihop 0-2 mm. Tolerans i tjocklek vid skarven mellan skivor är 0,5 mm.

Kantbearbetning

För radier och fasbredd gäller en generell tolerans på +/- 1 mm mot nominellt mått. För rak kant med fas gäller ett nominellt mått på 3 mm fasbredd. I samma leverans får övre fas maximalt avvika 0,8 mm. För rak/rundad kant gäller radie 4 mm som nominellt mått och för halvrund kant gäller radie 15 mm om inte annat anges i orderbekräftelse. Kantbearbetade sidors glossvärde får avvika upp till 20 punkter från ytans glossvärde.

Kortsida mot vägg

Med fördel ordnar kund med att spackla kortsidor så att de är räta före uppmätning. Kortsidor på bänkskivan kapas rakaparallellt med vägg +/- 1,5 mm med avstånd på max 6 mm från vägg till skiva. Vid konvex vägg mot bänkskiva kapas skivan parallellt +/-1,5 mm mot tangenten på radien mitt på kortsidan med avstånd på max 6 mm från skivans mitt till vägg, vilket medför att avståndet kommer vara större i fram och bakkant. Vid konkav vägg mot bänkskiva kapas skivan parallellt +/-1,5 mm mot tangenten på radien mitt på kortsidan med avstånd på max 6 mm från skivans fram och bakkant till vägg, vilket medför att avståndet kommer vara större i mitten på skivan.

Långsida mot bakkant

Bakkant vid respektive stomme mäts upp och sågas rakt mot nästa mätpunkt och ges en fogmån på upp till 6 mm. Konkava delar på väggen kan avvika mer.

Kortsida mot täcksida på högskåp

Kortsidor på bänkskivan kapas raka parallellt med täcksida +/- 1 mm med avstånd på
max 4 mm från skiva till täcksida.

Överhäng

Överhäng över luckor och lådfronter beräknas med följande formel (överhäng = beställt djup - stomdjup) med tolerans +/- 3 mm per 3000 mm bänkskiva. Framkant sågas alltid rakt, mått tas på stommar så långt ut mot kanterna som möjligt.

Urtag och blandarhål

Blandarhål görs 35 mm om inget annat anges. Placering i längd och breddmåttet +/- 3 mm från angiven placering.

Centrum på urtag för hällar placeras i centrum på längdmåttet av stommen och 60 mm in från skivans framkant om inget annat anges i beställningen. Planlimmad vask/häll placeras i centrum på längdmåttet av stommen och 50 mm in från skivans framkant till flushkanten om inget annat anges i beställningen.

Underlimmad/Underfräst vask placeras i centrum på längdmåttet av stommen och 70-90 mm in från framkant till hål beroende på vaskens bredd om inget annat anges i beställningen.

Färg- och texturavvikelser

Observera att sten är ett material som bildats av naturen och kan därför inte strikt jämföras med uppvisat prov. Det kommer alltid att förekomma mer eller mindre variationer och dessa kan inte leda till reklamationer. Vanligt förekommande variationer i natursten som accepteras är:
- Små luftblåsor är mycket vanligt förekommande i bl a ljus Carraramarmor. Dessa uppträder ofta som små ljusa prickar, håligheter eller smårevor.
- Små opolerade prickar eller håligheter som oftast finns i polerad granit. Granitsort och ljussättning påverkar framträdandet av dessa.
- Läkta stick som ibland kan uppfattas som sprickor i stenen.
- Tydligt framträdande fläckar i finkornig granit som inte överskrider storleken av en femkrona och tydligt framträdande fläckar i storkornig granit upp till 5 cm.
- Övriga färgvariationer i samma leverans förutsatt att de olika stenarna tagits från samma sändning.
- Förutom naturliga variationer måste också fackmannamässigt utförda reparationer accepteras.